Aarts Engelen

Published on 23 August 2020 at 13:11

Lieve jij, ๐Ÿฅฐ๐Ÿ™

Hieronder vind je een lijstje met Aartsengelen, met een aantal belangrijke gegevens. Ze staan altijd voor ons klaar , in elke situatie.
Maar als we hulp willen , dan moeten we er zelf om vragen ivm de vrije wil van het accepteren.โค

๐ŸŸฃ 1. Ariel
De naam Ariel betekent: "Leeuw van God"
Ariel beschermt de elementen en met name de aarde, water en lucht. Als je steun wil hebben bij het verbeteren van het milieu of aan het broeikaseffect, dan is Ariel de meest aangewezen engel, die ons helpt met goddelijke magie.

๐ŸŸฃ 2. Azrael
De naam Azrael betekent: "Hij die God helpt"
Azrael helpt mensen die verdriet hebben op emotioneel, materieel en spiritueel gebied. Bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefd persoon zal hij nabestaanden terzijde staan op een rustige en respectvolle manier.

๐ŸŸฃ 3. Chamuel
De naam Chamuel betekent: 'Hij die God ziet"
Chamuel beschermt onze persoonlijke wereld en helpt ons als we vragen hebben over belangrijke levensgebieden zoals relaties, vriendschappen, loopbaan en het doel van ons leven. We kunnen een beroep doen op Chamuel als we willen werken aan een stevig fundament in onszelf zodat we in staat zijn om langdurige betekenisvolle en gezonde relaties op te bouwen.

๐ŸŸฃ 4. Gabriel
De naam Gabriel betekent: "God is mijn kracht"
Gabriel helpt ouders bij conceptie en zwangerschap, maar ook bij adoptie. Daarnaast helpt hij op gebieden die met kunst, creativiteit of communicatie te maken hebben.

๐ŸŸฃ 5. Haniel
De naam Haniel betekent: "Glorie van God"
Haniel kan ons helpen om de verloren gegane geheimen terug te vinden van natuurlijke geneeskrachtige remedies. Maar ook bij het ontwikkelen van paranormale vermogens (zoals helderziendheid, en geneeskracht via handoplegging)

๐ŸŸฃ 6. Jeremiel
De naam Jeremiel betekent: "Genade van God".
Jeremiel is de aartsengel die betrokken is bij profetische gaven. Hij help ook om zielen die pas overgegaan zijn met het overzien van hun leven. In een periode waarin je je eigen leven wilt bekijken, om te zien hoe het tot nu toe verlopen is en hoe het verder zou moeten gaan, kan Jeremiel je helpen.

๐ŸŸฃ 7. Jophiel
De naam Jophiel betekent: "Schoonheid van God"
Jophiel helpt met krijgen van inspiratie, vooral kunstenaars. Maar hij helpt ons ook te verlangzamen in hectische tijden, zodat we de schoonheid om ons heen weer kunnen zien.

๐ŸŸฃ 8. Michael
De naam Michael betekent: "Hij die is als God"
De belangrijkste twee taken van de aartsengel Michael zijn:
- het verlossen van de wereld en de mensen van deze wereld van angst
- het onderstgeunen van "lichtwerkers" op deze wereld, dat zijn mensen die bezig zijn met healing en spiritueel onderricht.

๐ŸŸฃ 9. Raguel
De naam Raguel betekent: “Vriend van God”.
De hoofdtaak van Raguel is om ervoor te zorgen dat alle andere aartsengelen samenwerken op een harmonieuze en ordelijke manier. Want alleen zo kan de Goddelijke wil uitgevoerd worden. Raguel neemt het op voor mensen die zich niet begrepen voelen of miskend worden. Hij zorgt ervoor dat ze zich krachtiger gaan voelen en meer (zelf)respect krijgen .

๐ŸŸฃ 10. Raphael
De naam Raphael betekent: "God geneest"
Raphael is een krachtige healer, die iedereen die daarom vraagt helpt met een snelle genezing. Je kunt Raphael ook vragen om iemand anders te helpen, maar hij zal nooit tegen de vrije wil van iemand ingaan. Dus iemand die geen spirituele behandeling wil heben, zal deze ook niet krijgen. Raphael kan je ook leiden en begeleiden bij je spirituele reis in jezelf; je zoektocht naar "groei" en "waarheid".

๐ŸŸฃ 11. Raziel
De naam Raziel betekent: "Geheim van God"
Omdat Raziel heel dicht in de buurt van God werkzaam is, kent hij alle geheimen van God. Raziel kan je helpen om esoterische zaken te begrijpen en om je paranormale gaven verder te ontwikkelen.

๐ŸŸฃ 12. Uriel
De naam Uriel betekent: "Licht van God"
Uriel verheldert situaties en kan voorspellende boodschappen doorgeven. Maar hij is zo subtiel, dat je zijn aanwezigheid nauwelijks opmerkt, zodat het lijkt alsof die ingeving van je als vanzelf kwam.

๐ŸŸฃ 13. Zadkiel
De naam Zadkiel betekent: "Rechtvaardigheid van God"
Zadkiel kan je helpen om mededogen te hebben voor jezelf en voor anderen, zodat je gevoelens van veroordeling kunt loslaten. Hij helpt ons om het goddelijke licht in onzelf en anderen te zien en niet meer te focussen op fouten en ego-kwesties. Dat betekent niet dat je het slecht gedrag van iemand goedpraat, maar wel dat je niet hoeft te blijven vastzitten aan resten van pijn van vroeger.

# Er zijn nog twee Aartengelen, waarvan de naam niet op "el" eidigt, namelijk Metatron en Sandalphon. Dit zijn ook de enige twee engelen die oorspronkelijk mens zijn geweest, maar die door God verheven zijn tot engel. Wat de namen Metatron en Sandalphon betekenen is niet helemaal duidelijk.

๐ŸŸฃ 14. Metatron
Metatron heeft een speciale band met kinderen, en met name als zij paranormale gaven hebben. Je kunt Metatron dan ook met recht de beschermer van nieuwetijdskinderen (indigokinderen) noemen.

๐ŸŸฃ 15. Sandalphon
De belangrijkste rol van Sandalphon is het doorgeven van onze gebeden aan God, zodat het verhoord kan worden. Een boodschap van Sandalphon komt vaak via muziek of via de woorden van anderen tot ons.

(Bron:  mijn engelen boeken)

Add comment

Comments

There are no comments yet.

Create Your Own Website With JouwWeb